Úradná tabuľa

Webovú stránku MAS Magura - Strážov nájdete na nasledujúcom odkaze:  http://magurastrazov-sk.webnode.sk/. Základné informácie (vízia, cieľ, priority) o odovzdanej stratégii CLLD sa nachádzajú na uvedenej stránke.

Video z pochovávania basy, zakáľačky a  fašiangov  2010   nájdete:    Tu
Video z fašiangov a pochovávania basy 2011

       Starosta obce    Miroslav  Rajčo       tel.     0905 550741   046 5455 442  


O Z N A M

Vývozy budú prebiehať už od 7.00 hod

Vývoz odpadu I. polrok 2017    
                
                                                                  
  4.1. a 17.1.
                                                                    1.2. a 15.2. 
                                                                    1.3. a 15.3. a 29.3. 
                                                                    11.4. a 26.4. 
                                                                   
10.5. a 24.5. 
                                                                    7.6. a 21.6.
                                                                   
                                                                  

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Operačný program
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šútovce

Prijímateľ:                                 Obec Šútovce
Realizácia projektu:                 06/2015 - 04/2016
Výška finančného príspevku:   62 797,13 EUR

Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie

Tento projekt bol realizovaný s podporou  EURÓPSKEJ ÚNIE 
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do vašej budúcnosti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obec Šútovce na základe § 18 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a Uznesenia č. 100/2017 Obecného zastupiteľstva Šútovce, konaného dňa 14.2.2017 vyhlasuje podmienky a spôsob

VÝBEROVÉHO KONANIA
na hlavného kontrolóra obce Šútovce

Podmienky:
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
2. náležitosti prihlášky: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel.číslo), výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, štrukturovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve Obce Šútovce.
3. ďalšie predpoklady: najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe s praxou v kontrolnej činnosti, znalosť právnych predpisov týkajúcich s hospodárenia obce, rozpočtových, príspevkových organizácii, právnických osôb, zákon o finančnej kontrol, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, užívateľské ovládanie počítača, občianska a morálna bezúhonnosť. 

Spôsob na vykonanie voľby:
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej ,,Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Šútovce, Obecný úrad Šútovce č. 39, 972 01 Šútovce

Úväzok: 2 hodiny týždenne 5,33%


Kalendár:

Október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Uršuľa

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku